Žuvinto tako mokomosios programos pagrindimas

Priėmus Nacionalinę biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją bei veiksmų programą, kurios tikslai – ateities kartoms išsaugoti pagrindines šalies ekosistemas, rūšis ir populiacijas bei sukurti pagrindus subalansuotam jų naudojimui ir tvarkymui norima išsaugoti Lietuvos pelkes, kurios yra itin nukentėjusios dėl žmogaus ūkinės veiklos. XX amžiaus antroje pusėje dėl vykdomų intensyvių sausinimo darbų pelkių plotai labai sumažėjo.  Išlikusiose pelkių teritorijose – vertingiausios iš jų paskelbtos rezervatais, kur šiandien galima ne tik atrasti ir tyrinėti natūralius gamtos šedevrus, bet kartu ir ugdyti tausojantį santyki su gamta.

Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje įrengtas mokomasis pažintinis takas, kurio tikslas ugdyti ekologinę kultūrą, siekiant vis aukštesnio jos lygmens, užtikrinant žinių bei įgūdžių perimamumo principą bei integruojant ekologinį ugdymą į kompleksinę mokinių pamokinę ir po pamokinę veiklą.

Žuvinto pažintinio mokomojo tako programa parengta remiantis 2003 m., Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. Ši programa daugiau orientuota į vietinius tyrimus, kurie galimi Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje. Programa skirta 7-8 klasių mokiniams, tačiau ją gali vykdyti tiek žemesnių tiek aukštesnių klasių mokiniai.

Šioje programoje didesnis dėmesys skiriamas vietinės aplinkos tyrinėjimams, pabrėžiant ir įvertinat dabartinę esamą vietovės vertę, stebėjimus, asmeninę mokinių ir mokytojų atsakomybę, dalykinę integraciją. Mokomojo pažintinio tako programoje numatytos veiklos, suteiks mokiniams galimybę įtvirtinti ir pagilinti mokykloje įgytas biologijos, fizikos, chemijos, geografijos bei istorijos žinias ir praktinius gebėjimus, ugdytis iniciatyvumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą.

Šiame take yra numatyti punktai kurie leis įgyvendinti pažintinę mokomąją programą, kuri sudaryta iš 7 paketų (temų grupių). Kiekviename pakete yra 20 pamokų (temų), kuriose mokinai galės nagrinėti įvairias problemas ir atlikti užduotis. Tam kad būtų užtikrintas sklandus darbas kiekviename pakete yra metodinė medžiaga mokytojui bei mokino darbo lapai, kuriuose aprašytos įvairios mokomosios, pažintinės, kūrybinės ir kitokios veiklos. Programą sudaro:
1. Žuvinto ežero geografinė padėtis. Pakete yra 2 pamokos, kurios daugiau susijusios su šios vietovės geografine padėtimi bei ežero susidarymo kilme.
2. Vandens pasaulis. Šiame pakete yra 5 pamokos, kuriose numatoma nagrinėti ežerą supančias augalų ir gyvūnų buveines; ieškoti ekosistemos ryšių.
3. Augalijos pasaulis. Pakete numatytos 3 pamokos, kurios daugiau siejamos su augmenijos bendrijų pasiskirstymu.
4. Paukščių pasaulis. Sudaro 2 pamokos, kurios leis nagrinėti paukščių ekologiją ir jų įvairovę.
5. Ežero ir žmogaus sugyvenimas. Ežero ir žmogaus sugyvenimo temų grupę sudaro 4 pamokos. Pirmos dvi iš jų daugiau susijusios su žmogaus gyvenimo šiose teritorijose istorija, kitos dvi, su dabartine galima žmogaus veikla.
6. Tvenkinio pasaulis. Numatytos 3 pamokos, kuriose nagrinėjami ekosistemų ryšiai panaudojant tvenkinio modelį. Numatytos veiklos leis susipažinti su biotos įvairove tvenkinyje.
7. Žuvinto gamtinės teritorijos ateities scenarijai, tai 1 pamoka, kurioje siekiama, kad mokinai numatytų galimus ežero pasikeitimus priklausomai nuo tam tikrų susiklosčiusių natūralių gamtinių ir nenatūralių žmogaus sukurtų sąlygų.
Mokytojai iš kiekvieno paketo galės rinktis atskiras pamokas atsižvelgiant į mokinių žinias ir gebėjimus, polinkius, nagrinėjamą tematiką ar tiesiog mokymo proceso paįvairinimui.

Grįžti atgal

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse LIT/03/G31".

Sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas